Class Routin

নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের

২০১৭ সনের ক্লাস রুটিন

Class Routine: 2017 (1st  Shift)

Class: IX ,X,XI & XII

 

Day

Class & Trade 1st  Period 2nd Period 3rd Period 4th  Period 5th  Period 6th Period 7th Period 8th Period
7:30 – 8:15 8:15 – 9:00 9:00 – 9:45 9:45 – 10:30 10:30 – 11:15 11:15 – 12:00 12:00 – 12:45

12:45 – 1:30

 

 

Saturday

IX-E+W ←                               T.P/WS AA+RKP                                      → T.T/WS AA+RKP ENG 303 MR BGS 303 BAKI PE 303 FA  
IX-F+D ←                                T.P/WS IH +NI                                         → T.T/WS IH +NI BGS 301 B ENG 301 MR PHY 301 AK PE 301 FA
X-E+W   BANG 403 PH RE 403+104 RB+RKP TT /WS AR+AB ←                            T.P/WS AR+AB                                →  
X-F+D   RE 402+104 RB+RKP BANG 402 PH TT /WS FA+RA ←                            T.P/WS FA+RA                                →  
XI(All)     BANG 103 MR ENG 103 MR MATH  103 JR CHEM 103 AK ←   COMP.COMLAB   ROB         →
XII(All)     CHEM  401 ROB BANG  401  PH PHY 401 TH ←    PHY. P 401 TH                →

 

 
 

 

Sunday

IX-E+W T.P/WS AR+AB T.T/WS AR+AB BAN 303 PH ENG 303 MR    
IX-F+D T.P/WS IH +NI T.T/WS IH +NI ENG 401 MR BANG 401 PH    
X-E+W ←COMP.COM LAB     RA → PHY  P (1-15) SC.LAB TH

CHEM .P (16-31) SC.LAB AK

TT /WS AA+AB T.P/WS AA+AB
X-F+D PHY  P (1-15) SC.LAB TH

CHEM .P (16-31) SC..LAB AK

←        COMP.COM.LA. ALK         → TT/WS   FA+RA T.P/WS FA+RA
XI(All)   TT301+302+303+201

A R+FA+RA+SK

BANG 103 MR MATH 103 JR PHY 103 TH CHEM 103 AK ENG 103 MR

 

 
XII(All)       BANG 401 PH CHEM 401 ROB PHY 401 TH MATH 401 ALK ENG 401 MR

 

 

 

Monday

IX-E+W BANG 303 PH MATH 303 JR RE  303+104 RB+RKP CHEM 303 JR AGRI  303 FA ←            AGRI .P 303 FA           →

 

 
IX-F+D MATH 301 JR BANG 301 PH CHEM 301 JR RE  301+104  RB+RKP AGRI 301 IH ←            AGRI .P 301 IH               →

 

 
X-E+W PHY 403 TH ENG 403 SK CHEM 403 AK BANG 403 PH MATH 403 ALK SE  403 RKP BGS 403 BAKI PE  403 AB
X-F+D ENG 402 SK PHY 402 TH SE  402 RKP CHEM 402 AK BANG 402  PH MATH 402ALK    
XI(All) T.P/WS ROB+RKP+IH+RA T.T/WS ROB+RKP+IH+RA ←CHEM .P SC..LAB  AK         →    
XII(All)     BANG 401 PH ENG 401 MR ←               T.P/WS  SR+ AN+ +AA+ RKP            → T.T/WS

SR+ AN+ +AA+ RKP

 

Day

Class & Trade 1st  Period 2nd Period 3rd Period 4th  Period 5th  Period 6th Period 7th Period 8th Period
7:30 – 8:15 8:15 – 9:00 9:00 – 9:45 9:45 – 10:30 10:30 – 11:15 11:15 – 12:00

12:00 – 12:45

12:45 – 1:30

 

 

 

 

Tuesday

IX-E+W           ←  DRG 303 AB                   → BANG  303 PH PHY 303 AK CHEM 303 JR ENG 303 MR MATH 303 JR  
IX-F+D   BANG 301 PH ENG 301 MR CHEM 301  JR PHY 301 AK MATH 301 JR    
X-E+W   MATH 403 ALK ENG 403 SK BANG 403 PH PHY 403TH  BGS-403 BAKI CHEM 403 AK  
X-F+D   ENG 402 SK MATH 402 ALK PHY 402 TH BANG 402 PH CHEM 402 AK BGS-402 BAKI PE 402 AB
XI(All) AGRI 103 FA           ← AGRI     P  103 FA → ENG 103 MR        T.T/WS  RA+FA+AR+SK T.P/WS RA+FA+AR+SK
XII(All)             T.P/WS

AN+SR+ROB+RKP

            T.T/WS AN+SR+ROB+RKP MATH 401 ALK AGRI 401 SR ← AGRI          P  401  SR →
 

 

 

 

Wednesday

IX-E+W   PHY 303 AK MATH 303  JR   BGS 303 BAKI T.P/WS AA + AB                       → T.T/WS AA + AB
IX-F+D ←       DRG 301 ROB                     → BGS  301 BAKI MATH 301 JR T.P/WS SR+NI T.T/WS SR+NI
X-E+W TT /WS AR+ SK T.P/WS AR+ SK                       → AGRI 403 FA ←        AGRI  P. 403 FA             →  
X-F+D TT /WS IH+ RA T.P/WS IH+ RA                       → AGRI 402 IH ←        AGRI  P. 402 IH             →  
XI(All)   MATH 103 JR BANG 103 MR CHEM  103 AK ENG 103 MR PHY 103 TH ←   PHY P SC. LAB  TH           →
XII(All)   SE 401 RKP BANG 401 PH ENG  401 MR PHY 401 TH MATH 401 ALK MATH. P  401 ALK  →
 

 

 

Thursday

IX-E+W PHY  P (16-31)   CHEM .P SC.LAB (1-15) AK+JR ←       COMP.COM..LAB   ALK         → T.P/WS AR + AB                  → T.T/WS AR + AB
IX-F+D ←   COMP.COM..LAB   IH       → PHY  P (16-31) CHEM .P SC.LAB (1-15)  AK +JR T.P/WS    NI+ IH T.T/WS NI+ IH
X-E+W TT /WS AA+ SK T.P/WS AA+ SK SE 403 RKP ENG 403 SK MATH 403 ALK  
X-F+D T.P/WS AN+ FA                          → T.T/WS AN+ FA ENG 402 SK MATH 402 ALK SE 402 RKP BGS 402 BAKI
XI(All)     BANG 103 MR PHY 103 TH           ←     MATH .P 103 JR        →  
XII(All)   TT(201+104+403+401)AN+SR+ROB+RKP     SE 401 RKP CHEM 103 ROB ←CHEM. P ROB       →  

 

নেত্রকোণা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের

২০১৭ সনের ক্লাস রুটিন

Class Routine: 2017 (2nd  Shift)

Class: IX ,X

Day

Class & Trade 1st  Period 2nd Period 3rd Period 4th  Period 5th  Period 6th Period 7th Period 8th Period
12:50 – 1:30 1:30 – 2:10 2:10 – 2:50 2:50 – 3:30 3:30 – 4:10 4:10 – 4:50 4:50 – 5:30

5:30 – 6:10

 

Saturday

IX-E+W ←            T.P/WS AR+AB                                → T.T/WS AR+AB BANG 303 PH RE 303+201 RB+RKP PE 303 FA ENG 303 MR
IX-F+D ←                      T.P/WS IH+ RA                    → T.T/WS IH+ RA RE 301+201 RB+RKP BANG 301 PH ENG 301 MR PE 301 AB
X-E+W MATH 403 ALK CHEM 403  AK SE 403 RKP BANG 403 PH TT /WS AA+ RKP ←                T.P/WS AA+  RKP                                →
X-F+D CHEM 401 AK MATH 401ALK BANG 401 PH SE 401  RKP TT /WS NI+FA ←                     T.P/WS NI+FA                                    →
Sunday IX-E+W ←              T.P/WS AR+SK                                                      → T.T/WS AR+SK ENG 303 MR BANG 303 PH    
IX-F+D ←               T.P/WS FA+NI                                                   → T.T/WS FA+NI BANG 301 PH ENG 301  MR    
X-E+W PHY  P (16-31) CHEM .P (1-15)  SC LAB  TH+AK ←  COMP.COM LAB ROB → TT /WS ROB+AB ←                                T.P/WS  ROB+AB              →
X-F+D ← COMP.COM LAB→RA PHY  P (16-31) CHEM .P (1-15) SC LAB  TH+AK  TH+AK TT /WS RA+IH ←                            T.P/WS  RA+I H                             →
 

 

Monday

IX-E+W PHY 303 AK MATH 303JR CHEM  303 ALK BGS 303 BAKI AGRI 303  IH ←     AGRI.P 303 IH              →  
IX-F+D MATH 301 JR PHY 301 AK BGS 301 BAKI CHEM 301 ALK AGRI 301   FA ←     AGRI.P 301   FA          →  
X-E+W PHY  403 TH ENG 403  SK BANG 403 PH RE 403+201 RB+RKP BGS 403 BAKI MATH 403 ALK    
X-F+D ENG 401  SK PHY  401 TH RE 401+201 RB+RKP BANG 401 PH MATH 401  ALK BGS 401 BAKI    
Tuesday IX-E+W ←DRG 303 AB → BANG 303 PH PHY  303 AK MATH 303 JR        
IX-F+D ENG 301 MR MATH  301 JR PHY  301 AK BANG 301 PH CHEM  301 ALK        
X-E+W ENG  403 SK BANG 403 PH PHY 403 TH MATH 403  ALK CHEM 403 AK SE 403  RKP PE 403  AB    
X-F+D BANG 401 PH ENG  401 SK MATH 401  ALK PHY 401 TH SE 401  RKP CHEM 401 AK PE 401  FA    
 

Wednesday

IX-E+W CHEM 303 ALK ENG 303  MR BGS 303 BAKI MATH 303 JR ←                                 T.P/WS  AR+RKP                      → T.T/WS AR+RKP  
IX-F+D ←          DRG 301 AB       → MATH 301 JR BGS 403 BAKI ←                                T.P/WS SR+ RA                         → T.T/WS SR+RA  
X-E+W TT /WS AA+SK ←                                    T.P/WS AA+SK                             → AGRI 403 FA ←    AGRI  .P 403  FA            →    
X-F+D TT /WS IH+NI ←                                   T.P/WS IH+NI                                → AGRI 401 IH ←      AGRI .P 401   IH          →    
 

Thursday

IX-E+W PHY  P (1-15) CHEM  .P (16-31) SC.LAB   AK+ALK ←        COM.P COM.LAB AR       → ←                              T.P/WS  RKP+ROB                       → T.T/WS  RKP+ROB  
IX-F+D ←           COM.P COM.LAB  FA         → PHY  P (1-15) CHEM  .P (16-31) SC.LAB  AK+ALK ←                        T.P/WS FA+AN                                  → T.T/WS  FA+AN  
X-E+W TT /WS AA+AB ←                           T.P/WS AA+AB                                          → BGS 403 BAKI ENG 403 SK      
X-F+D T.T/WS  IH+NI ←                    T.P/WS IH+NI                                                → ENG 401 SK BGS 401 BAKI      

 

        Name of Sign-

 1. SR = Md. Shamsur Rahman.
 2. ROB = Abdur Rob.
 3. AN = A.S.M. Nayeem.
 4. RPP = Raton Kumer Pandit.
 5. AR = Md. Arifur Rahman.
 6. FA = Forrukh Ahammed.
 7. PH = Parvin Hossain.
 8. TH = Tahmina Begum.
 9. ALK = Md. Alomgir kabir.
 10. JR = Md. Jaydur Rahman.
 11. IH = Imran Hossain.
 12. SK = Md. Sharifuzzaman khan.
 13. AB = A.B. M. Hafigur Rahman.
 14. AA = Md. Ashraful Alam.
 15. NI = Md. Nurul Islam.
 16. RA = Sayed Rajib Ahmed.
 17. MR= Md. Mojibur Rahman.
 18. AK = Afroza Khanum.
 19. BAKI = Abdullah Al Baki.
 20. RB = Rasheda Begum.